top of page

Kontaktujte nás

Sport Performance s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06, Bratislava

ICO: 52621901

IC DPH: SK2121083184

tel.č.:  +421 918 785 804

 

email: info@sportperformance.sk 

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
Súhlasím so spracovaním

Správa bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať v krátkom čase.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIA 


Spoločnosť Sport Performance s. r. o. (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) uchováva a spracováva osobné údaje zákazníkov tohto e-shopu (ďalej len ,,Dotknutá osoba“) podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 
Údaje, ktoré spoločnosť Sport Performance s. r. o. spracováva:

  • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: 

 
meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 
·     Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter),sú: 
 
emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže  byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. 
 
 
·     Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: 
 
meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. 
 


Spracovanie osobných údajov a prístup k osobným údajom
 
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Wix.com Ltd. so sídlom 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, 6350671,Israel, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, so správou newslettrových kampaní, ako aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník, ako Sprostredkovateľ.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru. 

 

Lehota spracovania a uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. 
Pri službách newsletter a Registrovaný zákazník budú osobné údaje spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa a o 
o využívanie služby Registrovaný zákazník. 
 
Práva subjektov údajov

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 
Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode, newsletter ani služba registrovaný zákazník nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov. 
 
Súbory cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa v počítači alebo v mobilnom zariadení. Spoločnosť XPerformance s. r. o.  používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu Dotknutej osoby na tejto webovej stránke. Spoločnosť ich nepoužíva na uloženie osobných informácií Dotknutej osoby a ani ich neposkytuje tretím osobám. Na základe cookies získava spoločnosť údaje ako je celkový počet zákazníkov. Súbory cookies môže Dotknutá osoba  pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. 

Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Spoločnosť Xperformance s.r.o. nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

Kontakt


V prípade pripomienok ohľadom spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv je Dotknutá osoba oprávnená kontaktovať Prevádzkovateĺa poštou, e-mailom alebo telefonicky nasledovne:

Sport Performance s.r.o.
Karpatské námestie 10A
83106 Bratislava

e-mail: info@sportperformance.sk
tel.: +421 918 785 804
 
Účinnosť
Tieto zásady ochrany osobných údajov a ich spracovania sú účinné od 24.05.2018.

ochrana osobnych udajov
bottom of page